Các quyển sách tham khảo cần thiết cho các bạn làm khởi nghiệp

Bộ sách Cuộc chơi Khởi nghiệp

Cuộc chơi khởi nghiệp

Bộ ba sách cuộc chơi khởi nghiệp:

 • Quyển 1 – Venture Deal: Tiki | Fahasa | Shopee
 • Quyển 2 – Mastering the VC Game: Tiki | Fahasa | Shopee
 • Quyển 3 – The Startup Game: Tiki | Fahasa | Shopee

Bộ sách kinh tế của harvard Business Review

Bộ sách Đổi mới Sáng tạo của Harvard Business Review:

 • Đổi mới Sáng tạo – On Innovation: Tiki | Fahasa
 • Chiến lược – On Strategy: Tiki | Fahasa
 • Truyền Thông Giao Tiếp – On Communication: Tiki | Fahasa
 • Lãnh đạo – On Leadership: Tiki | Fahasa
 • Tiếp thị Chiến Lược – On Strategic Marketing: Tiki | Fahasa

Đổi mới sáng tạo
Truyền thông giao tiếp
Các sách về Đổi mới sáng tạo

Các giải pháp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Bộ ba sách về Đổi mới Sáng tạo cho Doanh nghiệp:

 • Mã gen của nhà Cải Cách: Tiki | Fahasa | Shopee
 • Đổi mới từ Cốt lõi: Tiki | Fahasa | Shopee
 • Giải pháp Đổi mới Sáng tạo: Tiki | Fahasa | Shopee